MODLITWA UWIELBIENIA BOGA  Email

Modlitwa „Uwielbienie Boga Najwy?szego” zosta?a napisana przez ?w. Franciszka, aby podzi?kowa? Panu za dar stygmatów oraz by pocieszy? i umocni? ucznia (br. Leona), który prze?ywa? g??boki kryzys duchowy.

W modlitwie „Uwielbienie Boga Najwy?szego” stajemy naprzeciw objawienia Ukrzy?owanego, którego ?w. Franciszek dost?pi? na górze La Verna (Alwernia). Wówczas zosta? przemieniony do tego stopnia, i? w swoim ciele zewn?trznie zacz?? upodabnia? si? do Chrystusa przez ?ask? stygmatów. Jak za?wiadcza brat Leon, modlitwa „Uwielbienie Boga Najwy?szego” zosta?a napisana, aby podzi?kowa? Panu za ów dar oraz by pocieszy? i umocni? ucznia (br. Leona), który prze?ywa? g??boki kryzys duchowy.

Ty jeste? ?wi?ty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda. 
Ty jeste? mocny, Ty jeste? wielki, Ty jeste? najwy?szy, 
Ty jeste? Królem wszechmog?cym, 
Ojcze ?wi?ty, Królu nieba i ziemi. 
Ty jeste? w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami, 
Ty jeste? dobro, wszelkie dobro, najwy?sze dobro, 
Pan Bóg ?ywy i prawdziwy. 
Ty jeste? mi?o?ci?, kochaniem; 
Ty jeste? m?dro?ci?, 
Ty jeste? pokor?, 
Ty jeste? cierpliwo?ci?, 
Ty jeste? pi?kno?ci?, 
Ty jeste? ?askawo?ci?;
Ty jeste? bezpiecze?stwem, 
Ty jeste? ukojeniem, 
Ty jeste? rado?ci?, 
Ty jeste? nadziej? nasz? i weselem, 
Ty jeste? sprawiedliwo?ci?, 
Ty jeste? ?agodno?ci?, 
Ty jeste? w pe?ni wszelkim bogactwem naszym. 
Ty jeste? pi?kno?ci?, 
Ty jeste? ?askawo?ci?, 
Ty jeste? opiekunem, 
Ty jeste? stró?em i obro?c? naszym; 
Ty jeste? moc?, Ty jeste? orze?wieniem. 
Ty jeste? nadziej? nasz?, 
Ty jeste? wiar? nasz?, 
Ty jeste? mi?o?ci? nasz?, 
Ty jeste? ca?? s?odycz? nasz?,

Ty jeste? wiecznym ?yciem naszym: 
Wielkim i przedziwnym Panem, 
Bogiem wszechmog?cym, mi?osiernym Zbawicielem.

?wi?ty Franciszek w swoim uwielbieniu Boga nie mówi nigdy o sobie samym, o rzeczach swoich, ale zawsze podkre?la zaimek „nasz”. W ten sposób mówi o nas wszystkich, o ca?ym dziele stworzenia w ka?dym czasie. Spo?ród o?miokrotnego u?ycia zaimka „nasz”, dwa razy odnosi si? on do nadziei, co jest o tyle ciekawe, ?e ?aden inny przymiot Bo?y nie jest wymieniany dwukrotnie. ?wi?ty Franciszek mówi o naszej nadziei. Dlatego niektórzy komentatorzy widz? w tek?cie tej modlitwy nie tylko ewidentny wp?yw Psalmów, ale i tekstów ojców Ko?cio?a, którzy nigdy nie mówi? o nadziei jako o swojej, ale jako o naszej.

Obraz Boga w Trójcy jedynego ukazuje tutaj ca?o?ciow? wizj? Boga obecn? u ?w. Franciszka. Pan Ukrzy?owany jest prze?ywany i widziany jako Syn Ojca, Bóg-Cz?owiek, prze?ywany dzi?ki dzia?aniu Ducha ?wi?tego. Ten Bóg Trójjedyny, a nie nasze uczynki, jest nasz? jedyn? nadziej?!

 

PAMIĘTAJ O ŻYCZENIACH

Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2016    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga

30-LAT HISTORII PARAFII

KTO JEST NA STRONIE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości